Muhibbin Prof. Dr. Al Muhadits Al Allamah Abuya Sayyid Muhammad bin 'Alawi Al Maliki Al Hasani

Dzakhair Muhammadiyah: Dari Budak-budak yang Dimerdekakan hingga Juru Tulis Rasulullah

Dapatkan beragam kitab-kitab Karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani di website www.kitababuya.comMuhibbinAbuya.Com - Dzakhair Muhammadiyah: Dari Budak-budak yang Dimerdekakan hingga Juru Tulis Rasulullah - Kali ini pembahasan Dzakhair Muhammadiyah karya Abuya As Sayyid Muhammad bin Alawy Al-Maliki Al-Hasani. sampai pada Budak-budak yang dimerdekan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam hingga juru tulis Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. Pada postingan  sebelumnya, pembahasan tentang seputar keluarga besar Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Berikut terjemahannya :

Budak-budak Nabi Muhammad saw. yang Dimerdekakan

Zaid bin Haritsah. Beliau memerdekakannya. Dan puteranya, yaitu Usamah. Tsauban. Abu Kabsyah. Sulaim (yang turut serta di peperangan Badar). Ia dimerdekakan beliau. Ia meninggal dunia saat pemerintahan Khalifah Umar. Unaisah juga dimerdekakan beliau. Syaqran (yang bernama Shaleh). Konon dikatakan bahwa dia adalah budak yang diwarisi beliau dari ayahanda. Ada pula yang mengatakan bahwa ia (Syaqran) adalah budak yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dan dimerdekakannya. Rabah al-Aswad an-Naubi. Dia orang yang (bertugas) memberi izin (seseorang) masuk kepada beliau manakala beliau tengah menyendiri. Dialah yang memberi izin Umar bin Khatthab menemui beliau. Ia dimerdekakan beliau. Yasar ar-Rai an-Naubi (ia dibunuh oleh Araniyun). Abu Rafi’ yang telah masuk Islam (budak yang dihadiahkan oleh Abbas untuk beliau). Ia dimerdekakan beliau ketika ia memberikan berita gembira akan keislaman Abbas. Beliau menikahkannya dengan Salma (seorang budak wanita beliau yang dimerdekakan) dan melahirkan Ubaidullah.


Abu Muwaihibah juga budak beliau yang dimerdekakan. Fadlalah (yang meninggal di Syam). Rafi’ (budak Said bin Ash) dimerdekakan beliau. Mid’am (ia hadiah untuk beliau dari Rifa’ah al-Judzami) terbunuh di Wadil Qura. Kirkirah (hadiah untuk beliau dari Haudzah bin Ali) dan beliau memerdekakannya. Zaid (kakek Bilal bin Yasar). Ubaid. Thohman. Ma’bur al-Qibty (hadiah dari Muqaiqis). Waqid. Abu Waqid. Hisyam. Abu Dlamrah (dari rampasan perang dan beliau memerdekakannya). Hunain. Abu Atsib (namanya Ahmar)). Abu Ubaid. Safinah (dulunya budak milik Ummu Salamah). Ummu Salamah menetapkan syarat bagi (kemerdekaan)nya, yaitu selalu melayani Nabi saw. sepanjang hayat. Ia berkata kepada Ummu Salamah, “Seaindainya engkau tidak menetapkan syarat atas apa yang engkau akan berpisah dan meninggalkannya.” Dulu ia bernama Rabah. Ada juga yang mengatakan, bernama Mihran. Abu Hind dan dimerdekakan oleh beliau. Anjasyah al-Hadi. Abu Lubanah. Para ulama menyebutkan lebih banyak dari nama-nama tersebut.

Dari kalangan wanita ada Salma (Ummu Rafi’, isteri Abu Rafi’). Beliau mewarisinya dari sang ayahanda. Mariyah. Raihanah. Qaishar (saudara perempuan Mariyah). Maimunah binti Saad. Hadrah. Radwa.

Ibnul Jauzi berkata, “Budak laki-laki Nabi saw. adalah 43, sedang budak wanita beliau adalah 11 orang. Semoga Allah meridlai mereka semua. Ketahuilah bahwa para budak-budak itu tidaklah berada satu waktu dengan Nabi saw., namun, berada dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Syeikh Shiddiq Hasan Khan dalam syarah (komentar)nya atas kitab Bulughul Maram menuturkan, “Sesungguhnya Baginda Nabi saw. memerdekakan 63 orang (sama dengan bilangan usia beliau).”

Para Pelayan dan Petugas Khusus Nabi saw.

Anas bin Malik. Hindun dan Asma (keduanya putera-puteri dari Haritsah). Rabih bin Kaab al-Aslami. Abdullah bin Mas’ud. Uqbah bin Amir. Bilal. Saad (budak milik Abu Bakar). Makhramah bin Abi an-Najasyi. Kabir bin Syaddakh. Al-Laitsi. Abu Dzar al-Ghifari. Aiman bin Ummu Aiman. Asla’ bin Syarik. Muhajir (budak Ummu Salamah). Nuaim bin Rabiah al-Aslami. Abul Hamra (Hilal bin Harits). Abus Samah yang aslinya bernama Iyad.

Dari kalangan wanita adalah Barakah (Ummu Aiman al-Habasyiyah) ibunda sahabat Usamah bin Zaid. Khaulah (nenek Hafsh). Salma (Ummu Rafi’, isteri Abu Rafi’). Maimunah binti Saad (Ummu Iyasy), budak dari Ruqayyah puteri Baginda Nabi saw.

Sahabat yang bertugas menjadi juru pukul di hadapan beliau adalah Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwam, Miqdad bin Amr, Muhammad bin Salamah, Ashim bin Tsabit, dan Dlahhaq bin Sufyan. Qais bin Saad bin Ubadah (bertugas) di depan beliau tak ubahnya seperti komandan kepolisian. Bilal mengurus tugas-tugas kerumahtanggaan. Muaiqib bin Abu Fatimah ad-Dausi bertugas mengurus cincin beliau. Ibnu Mas’ud melayani siwak, sandal, dan air untuk beliau bersuci. Abu Rafi’ (nama aslinya adalah Aslam) mengatur muatan yang dibawa sewaktu bepergian. Uqbah bin Amir al-Juhani bertugas menyiapkan dan menuntun bagal beliau dalam perjalanan. Sementara Aslam bin Syarik bin Auf bertugas menyiapkan unta. Ia bertugas menaikkan dan menurunkan pelana unta.

Khalid bin Yasar bin Auf al-Ghifari mengurus unta beliau bersama dengan Hassan al-Aslami dan Najiyah binti Jundub al-Aslami. Dzar bin Abu Dzar al-Ghifari bertugas menggembala kuda atau unta (ternak) beliau di hutan. Bara’ bin Malik bertugas mendendang lagu di kalangan kaum laki-laki. Sementara Anjasyah bertugas mendendang lagu di kalangan perempuan. Dlahhak bin Sufyan bin Ka’ab bertugas mengawal Rasulullah saw. dengan pedangnya. Dia hero yang mampu menghadapi 100 penunggang kedua sendirian. Abdurrahman bin Auf adalah kepercayaan Rasulullah saw. atas ister-isteri beliau. Ketika isteri-isteri beliau hendak berhaji, mereka naik tandu di atas punggung unta (sekedup), seraya mereka memakai jubah warna kehitam-hitaman, maka di depan mereka adalah Abdurrahman bin Auf, sedang di belakang mereka adalah Utsman bin Affan. Keduanya tidak membiarkan satu orang pun mendekat isteri-isteri beliau itu. Abu Bakar ra. bertugas mengajar para delegasi sendirian, dan kadangkala dengan menyuruh seseorang, mengajar para delegasi itu bagaimana mereka harus memberi penghormatan kepada Nabi saw., bagaimana mereka menghaturkan salam kepada beliau, dan bagaimana mereka duduk di depan beliau, sebagaimana hal itu dituturkan oleh Ibnu Ishaq berkaitan dengan kisah delegasi Tsaqif, “Dan sesungguhnya Abu Bakar keluar menemui mereka seraya mengajari mereka hal itu.” Rasul juga mengangkat seorang anak kecil Yahudi menjadi pelayan urusan kerumahtanggaan. Beliau menawarkan agama Islam kepadanya, dia lalu masuk Islam, kemudian meninggal dunia setelah itu.

Beliau tampak juga menangani sesuatu sendiri, tidak menyerahkan pada orang lain, seperti (urusan) bersedekah dan berwudlu malam hari. Ibnu Saad meriwayatkan dari Ziyad (budak Iyasy bin Abu Rabiah). Katanya, “Ada dua perkara yang tidak diserahkan oleh Rasulullah saw. kepada orang lain, yaitu berwudlu ketika bangun tidur di malam hari dan memberi kepada peminta.

Para Pengawal Nabi saw.

Sahabat yang mengawal beliau adalah Saad bin Muadz pada perang Badar. Abu Bakar juga mengawal beliau pada waktu itu di arisy (semacam kemah). Dzakwan bin Abdu Qais. Muhammad bin Maslamah di perang Uhud. Zubair di perang Khandak. Abbad bin Bisyir. Saad bin Abi Waqqash. Ayyub (pada perang Khaibar). Bilal (di Wadil Qura). Dan tatkala turun ayat, “Dan Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia,” (Q.S. al-Maidah: 67) beliau meninggalkan pengawalan.

Duta Nabi saw. kepada Raja-raja

Amr bin Umayyah ad-Dlamri adalah duta (delegasi) pertama beliau yang diutus kepada raja Najasyi (Ashamah). Makna dari Ashamah sendiri adalah pemberian. Raja Najasyi menarus surat Rasulullah saw. di depan kedua matanya. Dia turun dari ranjang dan duduk di atas tanah. Dia masuk Islam dan meninggal tahun 9 pada masa Nabi saw. masih hidup. Beliau menshalati jenazahnya.

Dihyah bin Khalifah al-Kalbi diutus beliau kepada kaisar Romawi, yaitu Hiraklius. Dia meyakini nubuwah beliau sekaligus memahami Islam. Namun, Romawi tidak sepandangan dengannya. Dia khawatir akan kekuasaannya. Maka, dia menahan diri (untuk masuk Islam).

Abdullah bin Hudzafah as-Sahmai diutus beliau kepada Kisra, penguasa Persia. Kisra merobek-robek surat. Beliau lalu bersabda, “Allah akan merobek-robek kerajaannya hancur-lebur.”

Hathib bin Abi Balta’ah diutus beliau ke Muqauqis. Muqauqis toleran dengan Islam. Dia memberikan hadiah kepada Baginda Nabi saw. Mariyah dan Sirin, bagal berwarna kelabu (Duldul), 1000 dinar, dan dua puluhan pakaian.

Para pakar sejarah menuturkan bahwa beliau mengutus 6 duta dalam satu haro pada tahun 7, dan masing-masing dari utusan beliau itu tiba-tiba mampu berbicara dengan bahasa kaum yang mereka akan diutus kepadanya.

Amr bin Ash diutus beliau kepada dua putera Julanda, yaitu Jifar dan Abd, dua raja Oman. Keduanya masuk Islam dan berkenan menyerahkan sedekah dan hukum di antara mereka kepada Amr. Hal itu dilakukan hingga Nabi saw. wafat. Salith bin Amr al-Amiri diutus beliau kepada Hudzah bin Ali, penguasa Yamamah. Ia menghormati Salith dan membalas surat kepada Nabi saw. Di dalam suratnya ia mengatakan, “Alangkah indah dan bagusnya ajaran yang engkau serukan. Akan tetapi, aku adalah penceramah sekaligus pujangga kaumku, maka buatlah hal yang khusus untukku.” Rasulullah saw. enggan dengan permohonannya. Dan sampai akhirnya hayatnya, Hudzah belum memeluk Islam.

Syuja’ bin Wahab al-Asadi beliau utus kepada Harits bin Syamar al-Ghassani (raja Balqa di wilayah Syam). Dia melemparkan surat, seraya berkata, “Aku akan berjalan menemuinya,” namun dia dihalangi oleh Kaisar.

Muhajir bin Abu Umayyah al-Makhzumi diutus beliau kepada Harits al-Himyari di Yaman.

Ala’ bin al-Hadlrami diutus beliau kepada Mundzir bin Sawa (raja Bahrain). Dia lalu masuk Islam.

Abu Musa al-Asy’ari diutus beliau ke Yaman bersama dengan Muadz bin Jabal. Rakyat dan raja-raja Yaman bergegas menyambut Islam tanpa peperangan.

Juru Tulis Nabi saw.

Juru tulis (sekretaris) beliau di antaranya adalah Khalifah Empat, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Arqam, Ubay bin Ka’ab, Tsabit bin Qais bin Syammas, Khalid bin Said, Handzalah bin Rabi’, Zaid bin Tsabit, Muawiyah bin Abu Sufyan, Syurahbil bin Hasanah, Ala’ bin al-Hadrami, Khalid bin Walid, Mughirah bin Syu’bah, Abdullah bin Rawahah, dan Hudzaifah bin Yaman. Sedang Muawiyah dan Zaid bin Tsabit adalah juru tulis khusus beliau yang selalu turut menyertai beliau.

Bersambung.
sumber www.shofwatuna.org

Dzakhair Muhammadiyah: Dari Budak-budak yang Dimerdekakan hingga Juru Tulis Rasulullah Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Agus Candra Kurniawan

0 komentar:

Post a Comment