Muhibbin Prof. Dr. Al Muhadits Al Allamah Abuya Sayyid Muhammad bin 'Alawi Al Maliki Al Hasani

Keluarga Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam

Dapatkan beragam kitab-kitab Karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al Maliki Al Hasani di website www.kitababuya.com


MuhibbinAbuya.Com - Keluarga Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam - Postingan sebelumnya, kami tampilkan tentang tanda-tanda Kenabian Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam. Kali ini akan kami postingan  seputar keluarga besar Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam , yang kami ambil dari kitab Dzakhair Muhammadiyah karya Abuya As Sayyid Muhammad bin Alawy Al-Maliki Al-Hasani. Berikut terjemahannya:

Putera-puteri Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

Putera-puteri beliau yang pertama adalah Qasim. Dengan Qasim itulah beliau diberi gelar panggilan. Lalu Abdullah yang bergelar Thayyib (orang yang baik) dan Thahir (orang yang bersih). Ada yang mengatakan Thayyib lain dengan Thahir. Kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Semoga Allah swt. meridlai mereka semua.


Putera-putera beliau meninggal sebelum Islam pada saat mereka masih kecil, sedang puteri-puteri beliau semua menjumpai Islam dan turut berhijrah bersama beliau. Semuanya dari Khadijah ra.

Di Madinah, lahir putera beliau bernama Ibrahim dari Mariyah. Ibrahim meninggal dalam umur 70 malam. Ada yang mengatakan: 7 bulan. Ada pula yang mengatakan: 8 bulan. Putera-puteri beliau kesemuanya meninggal saat beliau masih hidup kecuali Fatimah. Fatimah wafat 7 bulan setelah wafat beliau. Zainab sebagai puteri tertua menikah dengan Abul Ash bin Rabi’ dan telah masuk Islam. Dari keduanya lahirlah Ali (yang meninggal semasa kecil) dan Umamah, yang diceritakan pernah digendong oleh beliau sewaktu shalat. Umamah lalu dinikahi oleh Ali sepeninggal bibinya, yaitu Fatimah, atas dasar wasiat dari Fatimah. (Sepeninggal Ali), Umamah dinikahi oleh Mughirah bin Naufal bin Harits bin Abdul Mutthalib dan melahirkan putera bernama Yahya. Sang putera, Yahya, meninggal di sisi Mughirah.

Sementara itu, Fatimah menikah dengan Ali ra. dan melahirkan Hasan, Husain, dan Muhsin. Semoga Allah meridlai mereka semua. Muhsin meninggal semasa kecil. Fatimah juga melahirkan Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kultsum. Ruqayyah meninggal sebelum baligh. Zainab (binti Ali, pen.) menikah dengan Abdullah bin Ja’far, lalu melahirkan putera bernama Ali dan meninggal. Ummu Kultsum (binti Ali, pen.) dinikahi oleh Umar bin Khatthab ra. dan melahirkan putera bernama Zaid. Sepeninggal Umar, Ummu Kultsum dinikahi oleh Auf bin Ja’far, kemudian (dinikahi) saudaranya, bernama Abdullah.

Adapun Ruqayyah (binti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, pen.), ia dinikahi oleh Usman bin Affan ra. dan melahirkan Abdullah. Ruqayyah meninggal pada hari saat Zaid bin Haritsah datang membawa berita kemenangan di peperangan Badar. Usman lalu menikahi Ummu Kultsum, saudaranya Ruqayyah. Ummu Kultsum meninggal di sisi Usman pada bulan Sya’ban tahun 9 hijriyah.

Isteri-isteri Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

Isteri-isteri Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam adalah Khadijah binti Khuwailid ra. Dia hidup bersama beliau sebelum wahyu turun selama 15 tahun, dan setelah wahyu turun sampai dengan masa sebelum hijrah selama 3 tahun. Dia meninggal di sisi beliau. Kemudian Saudah binti Zam’ah ra. Ia wanita tua di sisi beliau. Beliau pernah berkehendak menceraikannya, lalu ia memberikan harinya untuk Aisyah ra. Katanya, “Aku tidak lagi membutuhkan laki-laki. Namun, aku berharap dapat terhimpun kelak di kalangan isteri-isteri beliau.” Termasuk keistimewaan Saudah adalah ia satu-satunya wanita yang mendampingi beliau selama 3 tahun pasca wafatnya Khadijah ra.

Kemudian ada Aisyah binti Abu Bakar ra. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menikahinya di Makkah dua tahun sebelum hijrah, dan ada yang mengatakan tiga tahun, sementara saat itu dia baru berumur 6 atau 7 tahun. Beliau baru membina rumah tangga dengannya di Madinah ketika umurnya 9 tahun. Beliau wafat ketika Aisyah berumur 18 tahun. Ia wafat tahun 58 hijriyah, dan ada yang mengatakan, bukan tahun itu. Beliau tidak menikah dengan perawan selain wanita yang dikenal dengan panggilan Ummu Abdillah tersebut.

Ada pula Hafshah binti Umar bin Khatthab ra. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam menceraikannya, lalu Jibril turun dan berkata, “Sesungguhnya Allah, Dzat Yang Maha Mulia dan Maha Tinggi memerintahkan engkau agar ruju’ dengan Hafshah, karena dia wanita yang rajin berpuasa lagi rajin bangun malam.” Dalam satu riwayat, Jibril menambahkan perkataan, “Sebagai satu rahmat bagi Umar ra.” Hafshah wafat tahun 45 hijriyah, tapi ada juga yang mengatakan bukan tahun itu.

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam juga menikah dengan Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan ra., sewaktu dia berada di negeri Habasyah. Mas kawinnya dibayar oleh raja Najasyi sebanyak 400 dinar. Dan sebagai pengatur pernikahannya adalah Usman bin Affan ra. Ia wafat tahun 44 hijriyah. Beliau juga menikah dengan Ummu Salamah Hindun binti Umayyah ra. Ia meninggal tahun 62. Dialah isteri beliau yang wafat paling belakangan. Pendapat lain mengatakan, isteri beliau yang wafat belakangan adalah Maimunah ra.

Beliau menikah juga dengan Zainab binti Jahsy ra. Ia wafat di Madinah tahun 20. Dialah di antara isteri-isteri beliau yang wafat paling awal. Dia juga orang yang pertama kali dibawa di atas keranda. Beliau menikah juga dengan Juwairiyah binti Harits yang ditawan pada waktu perang Bani Musthaliq. Dia lalu dimerdekakan oleh beliau dan dinikahi. Ia wafat tahun 56. Beliau menikah pula dengan Maimunah binti Harits ra., bibi dari Khalid bin Walid dan Abdullah bin Abbas ra. Dia wanita terakhir yang dinikahi beliau. Dia wafat tahun 51. Ada yang mengatakan tahun 66. Jika (pendapat terakhir ini tepat), maka dialah isteri yang meninggal paling belakangan di antara isteri-isteri beliau, tentunya selain Khadijah ra., yang telah wafat jauh sebelumnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam nikah dengan Shafiyah bin Huyayyin bin Akhthab dari anak keturunan Nabi Harun as. Ia ditawan pada perang Khaibar lalu dimerdekakan oleh beliau dan kemerdekaannya itu dijadikan beliau sebagai maskawin. Wafat tahun 50. Beliau juga menikahi Zainab binti Khuzaimah ra., ibunda orang-orang miskin, tahun 3 hijriyah. Dia hanya tinggal bersama beliau selama 2 atau 3 bulan lalu wafat.

Wanita-wanita tersebut di muka secara nyata pernah dipergauli beliau. Makam mereka di Baqi’ cukup dikenali, kecuali Sayyidah Khadijah yang makamnya ada di Hujun kawasan Makkah dan Sayyidah Maimunah di Wadi Saraf arah Wadi Fatimah di dekat Makkah.

Beliau pernah menikah pula menikahi Fatimah binti Dlahhak. Dia lalu disuruh memilih oleh beliau saat turun ayat takhyir (seruan bagi isteri-isteri beliau untuk memilih antara hidup dengan beliau atau memilih dunia, pen.). Dia memilih dunia. Beliau lalu menceraikannya. Setelah itu dia kecewa dan menyesal bukan alang kepalang. Katanya, “Aku wanita celaka. Aku memilih dunia.”

Beliau menikahi pula Asaf, saudara dari sahabat Dihyah al-Kalbi, dan Khaulah binti Hudzail. Ada yang mengatakan: (Khaulah) binti Hakim. Dialah wanita yang menyerahkan (mempersembahkan) dirinya kepada beliau. Pendapat lain mengatakan, wanita yang menyerahkan (mempersembahkan) dirinya kepada beliau adalah Ummu Syarik.

Dan juga (menikahi) Asma’ binti Ka’ab al-Jawaniyah ra., namun dicerai beliau sebelum sempat digauli. Ada juga seorang wanita dari suku Ghifar, lalu beliau melihat ada putih-putih pada dirinya. Beliau lalu menyerahkannya kembali kepada keluarganya. Beliau pernah menikahi Amimah. Ketika hendak digauli beliau, ia berujar, “Aku berlindung kepada Allah dari engkau.” Beliau bersabda, “Allah menolak wanita yang berlindung. Kembalilah kepada keluargamu.” Ada Aliyah binti Dzabyan. Beliau menceraikannya ketika ia baru hendak bergaul dengan beliau. Ada Bintu ash-Salath. Ia meninggal sebelum beliau menggaulinya. Ada Mulaikah al-Laitsiyah. Sebagian ulama berkata: “Dialah wanita yang memohonkan perlindungan kepada Allah (dari beliau).” Beliau lalu menceraikannya. Beliau pernah meminang seorang wanita pada ayahnya. Sang ayah menunjukkan sifat-sifat puterinya kepada beliau, sampai kemudian berkata, “Dan aku tambahkan kepada engkau bahwa dia (puteriku) tidak pernah merawat orang sakit sama sekali.” Beliau lalu bersabda, “Wanita ini tidak ada kebaikannya sama sekali di sisi Allah.” Beliau lalu mengabaikannya.

Mas kawin beliau kepada masing-masing isterinya sebanyak 500 dirham, dan hal ini merupakan keterangan yang paling valid, kecuali Shafiyah dan Ummu Habibah.

Saudara Sepersusuan Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam

Saudara sepersusuan beliau adalah Hamzah dan Abu Salamah (Abdullah bin Abdul Asad). Keduanya bersama beliau disusui oleh Tsuwaibah (budak wanita milik Abu Lahab) dengan air susu puteranya yang bernama Masruh bin Tsuwaibah. Hamzah dan Abu Salamah merupakan golongan orang-orang yang masuk Islam pertama kali.

Ada Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Mutthalib yang disusui oleh Halimah as-Sa’diyah bersama dengan beliau, dan dia telah menganut Islam.

Juga Abdullah, Asiah, dan Syima, putera-puteri Halimah dari suaminya, yakni Harits bin Abdul Uzza as-Sa’di. Mereka bertiga dan juga ayah mereka, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam al-Ishabah, termasuk golongan sahabat, kecuali sosok yang akhir, masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama’.

Paman Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dari Jalur Ibu

Adapun paman beliau dari jalur ibu (khal) adalah Aswab bin Wahab. Ia pernah datang kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam Beliau mengajarinya beberapa untaian kalimat sekaligus memberikan tuntunan suatu doa tertentu kepadanya. Hal ini dituturkan oleh az-Zarqani dalam syarah kitab al-Mawahib. Paman beliau yang lain adalah Abdu Yaghuts bin Wahab, ayah dari Aswad, yang termasuk kalangan yang suka menghina beliau. Adapun bibinya dari jalur ibu adalah Riah binti Wahab.

Bersambung.
Sumber www.shofwatuna.org

Keluarga Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Agus Candra Kurniawan

0 komentar:

Post a Comment